Reutilizant el programari ANIBAL

Un dels pilars que conformen el Pla ANIBAL és el de la plataforma tecnològica. El que s’ha fet és alliberar i posar a disposició de totes les administracions els aplicatius que algunes d’elles havien desenvolupat. Això ho feim per les següents raons:

 1. L’esforç de desenvolupament que ha fet una administració pot ser reaprofitada per altres administracions.
 2. Totes les administracions que emprin el mateix programari es podran reaprofitar dels desenvolupaments  i experiències que facin les altres.
 3. Les empreses TIC podran implantar, mantenir i donar suport d’aquest software a les diferents administracions.
 4. A la llarga s’afavoreix la convergència tecnològica de les administracions, possibilitant l’estalvi i la realització de projectes conjunts.

Plataforma tecnològica Pla AnibalAnem a veure quins components conformen la plataforma i on s’està implantant en aquests moments:

 • ROLSAC. Aquesta aplicació és un gestor de continguts inicialment desenvolupat pel Govern que permet gestionar el catàleg de procediments i altra informació de caire administratiu: organigrama, tràmits, normativa aplicable… Actualment està en producció al Govern i està en procés d’implantació als ajuntaments de Campos, Felanitx, Inca, Manacor i Santa Margalida. Alguns d’aquests ajuntaments ho tendran al Consorci d’Informàtica Local (CILMA), per tant també estarà a punt d’emprar a tots els ajuntaments de Mallorca consorciats.
 • SISTRA. Aquest producte com es va explicar a un post anterior és la porta electrònica de les administracions. Aquest producte està en la mateixa situació d’implantació que ROLSAC, a més està en procés d’implantació al Consell de Mallorca.
 • Registre. El registre d’entrada sortida també ha estat alliberat pel Govern i a més del registre habitual incorpora un mòdul de registre telemàtic que s’integra amb SISTRA. Aquest producte està en producció al Govern i en procés d’implantació a Campos, Felanitx, Manacor i a CILMA.
 • Helium. Es tracta d’un gestor d’expedients desenvolupat i utilitzat pel Consell de Mallorca i que ha alliberat i posat a disposició de les altres administracions. Està producció al Consell de Mallorca i al Govern i en procés d’implantació a Campos, Felanitx, Manacor i a CILMA.
 • Custòdia. Aquesta eina permet custodiar els documents electrònics signats i resol la problemàtica de signatura electrònica longeva. Actualment està en producció al Govern i està previst que es pugui implantar a altres entitats en breu.

Després hi ha un conjunt de components que estan en procés de desenvolupament i que a mesura que es vagin finalitzant s’incoroporan a la plataforma ANIBAL. Estem parlant de:

 • Inteconnexió de registres. Aplicatiu que desenvolupa el Consell de Menorca i que permetrà interconnectar registres de diferents entitats. D’aquesta manera es podrà registrar a una administració en destí a una altra i aquesta tramesa d’informació entre administracions es podrà fer per mitjans telemàtics. Aquesta aplicació està previst que estigui en producció a finals d’any a l’entorn de Menorca interconectant els registres dels ajuntaments de l’illa i el Consell.
 • Aplicació d’actes i decrets. Aplicatiu que ha desenvolupat el Consell de Menorca a través del SILME. Es tracta d’un aplicatiu àmpliament utilitzat a totes les administracions de Menorca i que tenia dependència amb un paquet ofimàtic privatiu. Quan estigui acabat es podrà emprar amb paquets ofimàtics de codi lliure. Aquest aplicatiu interessa especialment a molts ajuntaments i altres entitats públiques.
 • Plataforma SOA. Plataforma d’interoperabilitat desenvolupada pel Consell d’Eivissa i que en breu permetrà interoperar al Consell amb els ajuntaments.
 • Portassignatures. Aquesta eina està en desenvolupament pel Consell de Mallorca.

Com es pot observar estem davant un repte on les administracions col·laboren, comparteixen i reaprofiten els esforços que fan.

Share

1 comment to Reutilizant el programari ANIBAL