Ràtio d’operacions pagades

NOVEMBRE

2014

 -22’99 DIES
RÀTIO D’OPERACIONS PAGADES *

FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

Quan la dada es reflecteix en negatiu, és representatiu bé d’una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l’Administració en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o be al fet que les operacions pendents de pagament de l’Administració es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a aquest període màxim.

Share