Oficina tècnica de projectes

Oficina02.jpgL’Oficina Tècnica de Projectes (OTP) és una estructura integrada dins la Fundació BIT que sorgeix de les necessitats detectades tant d’empreses com de grups de recerca per a poder participar en convocatòries competitives tant d’àmbit estatal com europeu. L’objectiu final de l’OTP és fomentar l’activitat investigadora, el desenvolupament tecnològic i la innovació a les Illes Balears. L’OTP serà un punt de contacte i suport personalitzat i professional per a empreses (especialment PIME’S) i grups de recerca que participen o desitgin participar en projectes d’R+D+i d’àmbit nacional o europeu, prestant especial atenció al nou Programa Marc, H2020.

L’OTP tindrà una doble funció. Per una banda, serà l’eina bàsica per a orientar i donar suport a la implementació i execució de les accions i projectes definits en el marc de l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3), així com de tots aquells projectes nacionals o europeus de les diferents àrees de la pròpia Fundació BIT (Salut, Cibersocietat, Turisme, etc.).

D’altra banda, l’OTP serà un punt de contacte i suport personalitzat i professional per a empreses (especialment pimes) i grups de recerca que participen o vulguin participar en projectes d’R + D + I d’àmbit nacional o europeu, prestant especial atenció al nou programa Marc, H2020.

Línies d’actuació

  • Servei d’informació per a emprenedors, investigadors i empreses que desitgin participar en convocatòries competitives d’R+D+i nacionals o europees.
  • Informació detallada i estratègica sobre diferents fonts de finançament nacionals o europees.
  • Assessorament i assistència en la cerca de socis per a formar partenariats equilibrats i sòlids.
  • Suport en la definició i preparació de propostes. Alineament amb els objectius de les distintes convocatòries.
  • Suport en la planificació i execució de projectes.
  • Gestió administrativa i financera (pressuposts, justificacions financeres, informes de progrés, gestió de pagaments, etc…)
  • Assessorament en temes legals i aspectes formals (contractes, modificació de contractes, incompliment de socis, etc…)
  • Assessorament en la gestió, comunicació i mediació amb socis i la Comissió Europea.
  • Organització d’esdeveniments de divulgació de resultats i transferència de coneixement.

Experiència

La Fundació Bit, i les seves entitats precedents, han presentat aproximadament unes 100 propostes a convocatòries de finançament procedent de la Comissió Europea. Per tant, ha participat directament en multitud de projectes d’R + D + I al llarg de la seva trajectòria, en diverses temàtiques, sota diferents programes de finançament i amb diferents rols.

Quant a les àrees temàtiques, ha executat projectes en TIC turisme, TIC Salut, administració electrònica, alfabetització digital, emprenedoria, innovació, competitivitat, turisme, medi ambient, desenvolupament regional, sistemes i comunicacions i TIC.

Pel que fa a l’origen de finançament, ha participat en diferents edicions del Programa Marc (4t, 5è, 6è i 7è), en el Programa Marc per a la Competitivitat i la Innovació (CIP), en el Programa INFO2000, en diversos programes de cooperació territorial (IIC MEDIT, IIIB Mediterrani Occidental, IIIB SUDOE, IIIC Sud, IIIC East, IVB SUDOE) i en el programa d’Accions Indirectes eContentplus, entre d’altres. A més, ha treballat en projectes d’àmbit internacional amb participació europea i certificats amb el segell de qualitat Eureka, el qual certifica l’elevat nivell tecnològic del projecte.

I pel que fa al tipus de participació, la Fundació Bit ha assumit rols de coordinador i de soci, a més de participar sota la fórmula de subcontractació.

En el document adjunt es pot consultar una taula amb les dades clau dels projectes executats sota els Programes Marc i CIP i una altra amb els dels projectes desenvolupats sota altres programes de finançament europeus, en els quals la Fundació Bit ha participat directament en el consorci com a soci responsable d’una part de les tasques del projecte.

Document adjunt: H2020_ExperienciaFBit

Contacte: info@fundaciobit.org

Share