(TANCAT) La Fundació Bit selecciona personal docent per impartir curs Web 2.0 per a la gestió i comercialització d’empreses promogut pel SOIB

(Aquesta oferta està tancada. Només en el bloc 5 s’hi han presentat dues candidatures, en la resta una o cap. En l’annex Puntuacions Docents2017_bloc5 es pot consultar la puntuació dels docents puntuats en el bloc 5).

 • Lloc d’impartició del curs: Aula de formació de la Fundació Bit al ParcBit
 • Calendari d’impartició i nombre d’hores i tutories: Veure annex.
 • Horari: d’octubre a desembre de 2017: de 15:00 h a 19:00 h i de gener a març de 2018: de 10:00 h a 14:00 h
 • Data d’impartició del curs: Es realitzaran dues sessions: octubre- desembre 1017 i gener – març 2018.
 • Contracte mercantil. Les hores de docència i teledocència es pagaran a 35 euros /hora. Les hores de tutoria es pagaran a 35 euros/hora sempre i quan les tutories s’hagin realitzat a petició de l’alumnat. A aquestes quantitats se li aplicarà la retenció adient en concepte d’IRPF.
 • Només s’admetran sol·licituds de persones físiques (queden excloses les persones jurídiques).

Titulació requerida:

 • Llicenciatura o Grau en Informàtica.
 • Llicenciatura o Grau en Econòmiques, Dret o Marketing, Publicitat i Relacions Públiques
 • Llicenciatura o Grau en Administració i Direcció d’empreses.
 • Qualsevol altra titulació universitària si s’acredita experiència professional mínima d’un any en els continguts teòric pràctics de l’especialitat formativa.

Altres requisits:

 • Els interessats han d’impartir com a mínim un bloc de docència sencer i impartir el bloc en les dues sessions (excepte el bloc 1 que només s’ha d’impartir la primera sessió).
 • Serà necessari tenir experiència metodològica o competència docent.
 • El tutor formador que hagi d’impartir mitjançant teleformació  ha d’acreditar una experiència en aquest tipus de formació com a mínim de 30 hores i en la utilització de tecnologies de la informació i comunicació.

Criteris de selecció:

 • Acreditació oficial de català (mínim B2).
 • Experiència d’impartició docent similar.
 • Proposta formativa ajustada a les sessions i temàtiques amb incorporació d’eines web 2.0. actuals.
 • Data d’alta a les eines Web 2.0. que impartirà en el curs (les que es puguin justificar).

Baremació:

Criteri Puntuació màxima

Nivell de Català (B2: 3 punts, C1: 6 punts, Superior a C1: 9 punts)

9
Experiència en cursos iguals del SOIB IFCM07EXP (5 punts per curs) 10
Experiència en cursos similars (2 punts per curs) 10
Proposta formativa 15
Experiència contrastada en ús d’eines Web 2.0. (Data d’alta en eines Web 2.0. que es presenten en la proposta formativa. 1 punt per any i eina). Per exemple Twitter: membre des de 2014 serien 1 punt per 3 anys 3 punts. S’ha de demostar d’alguna manera la data d’alta. 10
Total 54

Presentació de sol·licituds:

 • Data i hora límit de presentació de sol·licituds: Fins a les 14:00 hores del 28 de juliol del 2017.
 • Lloc de presentació de sol·licituds: Oficina de registre de la Fundació BIT al carrer Laura Bassi nº 1 (ParcBit) de Palma de Mallorca.
 • Contingut de la sol·licitud:

- Oferta formativa detallada pel bloc o blocs en el qual es presentin.
- Acreditació de la titulació.
- Acreditació experiència docent.
- Acreditació de teleformació, si és el cas.
- Acreditació nivell de català.
- Acreditació experiència professional.
- Acreditació  experiència metodològica o competència docent.
- Demostrar l’experiència contrastada en ús d’eines Web 2.0
- Correu electrònic, telèfon mòbil i DNI.

El contracte està condicionat a què hi hagi alumnes suficients per a què es pugui començar el curs. Si el dia de començament de curs no hi ha alumnes suficients quedarà anul·lada automàticament la contractació i es comunicarà als interessats.

La data de començament del curs es podrà veure modificada per un període màxim de 3 setmanes.

Share

Comentaris tancats.