(TANCAT) La Fundació Bit selecciona docents pel curs “Confecció i publicació de pàgines web” promogut pel SOIB

BASES

 • Lloc d’impartició del curs: Aula de formació de la Fundació BIT al Parc BIT
 • Calendari d’impartició: Veure annex.
 • Horari: de 10:00 h a 14:00 h
 • Data d’impartició del curs: Del 24 d’abril al 18 de desembre.
 • Contracte mercantil.
 • Només s’admetran sol·licituds de persones físiques (queden excloses les persones jurídiques).

Titulació requerida:

 • Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
 • Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents
 • Tècnic Superior en la família d’Informàtica i comunicacions.
 • Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional d’Informàtica i comunicacions, àrea de Desenvolupament.

Altre requisits:

 • Els interessats hauran d’impartir com a mínim un mòdul formatiu.
 • Serà necessari tenir experiència metodològica o competència docent.
 • El tutor formador que hagi d’impartir mitjançant tele formació  ha d’acreditar una experiència en aquest tipus de formació com a mínim de 30 hores i en la utilització de tecnologies de la informació i comunicació.

Criteris de selecció:

 • Acreditació oficial de català (mínim B2)
 • Experiència d’impartició docent similar
 • Proposta formativa ajustada a les sessions i temàtiques Construcció de pàgines web, Integració de components de software a pàgines web i publicació de pàgines web.
 • Experiència en construcció de pàgines web.
 • Cost / hora

Baremació:

Criteri
Nivell de Català (B2: 3 punts, C1: 6 punts, Superior a C1: 9 punts)

9

Experiència en cursos iguals del SOIB IFCD0110. (5 punts per curs)

10

Experiència en cursos similars. (2 punts per curs)

10

Proposta formativa

10

Experiència contrastada en la construcció de pàgines web, Integracions de programari en pàgines web i publicació de pàgines web.

10

Cost / hora. Preu màxim 42 euros / hora

(Es donarà 1 punt amb un màxim de 2 per cada euro que es rebaixi el preu màxim per hora)

2

TOTAL

51

Presentació de sol·licituds:

 • Data i hora límit de presentació de sol·licituds: Fins a les 14:00 hores del cinquè dia natural des de la publicació d’aquest anunci
 • Lloc de presentació de sol·licituds: Oficina de registre de la Fundació BIT al carrer Laura Basi nº 1 (ParcBIT) de Palma de Mallorca.
 • Contingut de la sol·licitud:
  • Oferta formativa detallada pel mòdul o mòduls en el qual es presentin.
  • Oferta econòmica.
  • Acreditació de la titulació (original i còpia per la seva verificació).
  • Acreditació experiència docent.
  • Acreditació de tele formació, si és el cas.
  • Acreditació nivell de català.
  • Acreditació experiència professional.
  • Acreditació  experiència metodològica o competència docent.
  • Correu electrònic, telèfon mòbil.

El contracte està condicionat a que hi hagi alumnes suficients per a que es pugui començar el curs. Si el dia de començament de curs no hi ha alumnes suficients quedarà anul·lada automàticament la contractació i es comunicarà als interessats.

Les dates de començament del curs es podrà veure modificada per un període màxim de 3 setmanes.

Anexo_MF0950_2

Anexo_MF0951_2

Anexo_MF0952_2

Share

Comentaris tancats.