La Fundació Bit i el SOIB seleccionen 4 teleoperadors/es per a la campanya de la Renda Àgil

La Fundació Bit i el Servei d’ocupació de les Illes Balears (SOIB) han obert un procés selectiu per contractar, amb contracte d’interinitat en lloc vacant de caràcter cíclic temporal o fixo discontinu, quatre llocs de feina de teleoperador/a (OP01-19), per a la campanya de la Renda Àgil
Els llocs de feina consisteixen en l’ atenció telefònica per a la campanya de la renda àgil (realització de citacions,…), amb una durada màxima de dos mesos i per prestar serveis al Call Center de la Fundació Bit situat al ParcBit.

Els requisits a complir per accedir a aquests llocs de feina són:

Tenir 16 anys d’edat complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa

  • Estar inscrit al SOIB com a demandant d’ ocupació
  • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitat de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per exercir funcions similars a les que complien, en el cas que haguessin estat separats, inhabilitats o acomiadats disciplinàriament. En el cas de ser de nacionalitat d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, a l’accés a un lloc de feina en una entitat del sector públic instrumental del Govern de les Illes Balears
  • Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la categoria laboral en què s’inclouen al lloc de feina ofert
  • Titulació de graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic de grau mitjà corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic especialista corresponent a formació professional de primer grau, o un títol equivalent o formació laboral equivalent
  • Coneixement de la llengua catalana, mínim nivell B1.

La selecció es realitzarà mitjançant la valoració de mèrits dels candidats.

Tota la informació del procés de selecció es publicarà a la web de la Fundació Bit, http://blog.fundaciobit.org i a les oficines de la Fundació Bit al ParcBit

BASES ESPECÍFIQUES

SOLICITUD PARTICIPACIÓ PROCÉS SELECCIÓ

Share

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>