Ho sento, li falta una copia del certicat de renda… .

Estam al segle XXI i encara des de l’administració se’ns demanen fotocòpies, certificats, compulses d’originals, originals… , quina mandra. Si un empleat públic de mitjan segle XX aixecàs el cap, l’únic que no entendria és per que la màquina d’escriute te un tele al davant… .

Ara ja gracies als serveis SVDI i SVDR, ja comentats aquí amb anterioritat no es necessari, aportar fotocòpies del DNI ni certificats de residència quan ens relacionam amb l’administració. Però la cosa no es queda aquí, també gràcies a la Direcció General per l’impuls de l’Administració Electrònica del Ministeri de Política Territorial i Administració pública, que ja fa un parell d’anys que té en marxa el sistema que permet substituir certificats en format paper per un intercanvi de dades entre administracions, no és necessari aportar alguns dels certificats més habituals quan ens relacionam amb l’administració.

Tot això son passes endavant, però ara falta que les administracions autonòmiques i locals facin l’esforç per implantar aquests serveis en la instrucció dels expedients de la seva àrea de responsabilitat, si no és per facilitar-nos un poc la vida als ciutadans, que sigui per donar un poc de bona imatge o per complir la llei. (Veure Llei 30/1992, de procediment administratiu comú, article 35.F. i llei Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, article 6.2.b. i article 9.1).

Bàsicament aquest servei té per objectiu evitar que el ciutadà presenti, quan es relaciona amb l’administració, certificats o documents que acrediten informació que ja té la propia administració. La presentació d’aquests certificats se substitueix per una comunicació entre l’organisme que requereix les dades i l’organisme que els custòdia i proporciona. Aquesta comunicació es realitza de forma electrònica, estandarditzada, rápida i amb les garanties jurídiques descrites en el RD 263/1996 (redacció del RD 209/2003). A més, es té en compte la normativa referent a la protecció de dades, (LOPD 15/1999 i RD 994/1999), a causa del caràcter potencialment personal de la informació intercanviada i al RD 263/1996 (redacció del RD 209/2003).

Les avantatges son nombroses, per al ciutadà:

 • Li evita desplaçaments i que hagi d’actuar com a “funcionari”, movent documentació d’una finestreta a una altra de l’administració.
 • Pot exercir el seu dret a no aportar documentació que ja obra en poder de l’administració.
 • Li estalvi doblers i temps al no haver de recaptar els certificats en paper ni en format electrònic.
 • Major agilitat de resolució dels tràmits al no haver d’esperar per dades que l’administració pot obtenir en el moment que sigui necessari.

A més, pel que fa a les administracions:

 • Possibilitat de realitzar completa la tramitació electrònica Estalvi de cost en l’administració al no haver d’emmagatzemar ni tramitar papers.
 • Estalvi de temps, en evitar les signatures manuscrites i la presència de personal.
 • Dóna un servei simple i eficaç als ciutadans.
 • Millorar la imatge davant els ciutadà.

Actualment aquest servei permet substituir els següents certificats:

 • Certificat de RENTA
 • Certificat d’estar al corrent de pagament de tributs
 • Certificat de cotitzacions a la Seguretat Social.
 • A més, progressivament s’inclouran:
  • Aplicació al tràmit de subvencions del PROFIT (Mityc).
  • Aplicació al tràmit de Renovació de permisos de residència (MPR).
  • Aplicació al tràmit de pagaments de Fons Estructurals i de Cohesió (MEH).
  • Aplicació al tràmit de Beques (MEC).
  • Aplicació al tràmit de reconeixement de subvenció (INEM).
  • Aplicació a les sol·licituds dels òrgans judicials (CGP Judicial).
  • Aplicació a procediments de contractació (MEH) Altres certificats que les unitats corresponents sol·licitin des dels Ministeris (a determinar).

 

Share

Comentaris tancats.