El Govern de les Illes Balears llança nous ajuts per a activitats de recerca, innovació i transferència del coneixement

Es podran beneficiar d’aquests ajuts persones físiques i jurídiques (PIMES) i associacions sense ànim de lucre

La Direcció General d’Innovació i Recerca convoca una línia d’ajuts destinats a pimes i agrupacions sense ànim de lucre per a què facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per a dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores.

Les sol·licituds han de contribuir a l’execució de l’Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l’Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d’interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017.

Podran beneficiar-se d’aquests ajuts persones físiques i/o jurídiques que responguin a la definició de petita o mitjana empresa (PIME); les associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com a objecte la recerca, el desenvolupament tecnològic i/o la innovació; i també les actuacions que es portin a terme de manera coordinada entre aquest tipus d’entitat (pimes i entitats sense ànim de lucre)

L’objectiu és oferir ajudes a la innovació que suposin; o bé la introducció d’un nou producte, servei, procés de producció o organització i de mercat; o bé un mètode de procés i/o organització significativament millorat, que augmentin la demanda, productivitat, competitivitat o la diferenciació d’una entitat en relació al seu àmbit de referència. L’import d’aquestes ajudes podrà ser del 50% en projectes, i del 100% per a serveis d’assessorament de la innovació (fins a un màxim de 20.000€)

Les despeses que es podran subvencionar amb aquests ajuts seran per a innovacions en matèria de processos i/o organització:

  • Despeses de personal no directiu (investigadors, tècnics, personal auxiliar, dedicat a l’actuació) amb un màxim del 60% de l’actuació.
  • Despeses d’instrumental i material
  • Despeses de recerca contractual, coneixements i drets adquirits obtinguts per llicència externa, així com les despeses de consultoria .

Per altra banda, per a innovacions que no siguin en matèria de processos i/o organització es podran subvencionar les següents despeses:

  • Despeses d’obtenció, validació i defensa de patents i altres actius immaterials.
  • Despeses d’enviament en comissió de servei de personal altament qualificat procedent d’un organisme de recerca i difusió de coneixements o una gran empresa, que treballi en activitats de recerca, desenvolupament i innovació en una funció recentment creada en l’entitat beneficiària i que no substitueixi a un altre personal;
  • Serveis d’assessorament en innovació: estudis de viabilitat tant per a la incorporació d’innovacions o activitats de recerca i desenvolupament tecnològic, consultoria, assistència i formació en els àmbits de la transferència de coneixements, l’adquisició, la protecció i l’explotació d’actius immaterials, i l’ús de normes i reglaments que les incorporin.
  • Serveis de suport a la innovació: bancs de dades; biblioteques tècniques; estudi de mercats; ús de laboratoris; etiquetatge, proves i certificació de qualitat. També es consideraran serveis de suport a la innovació, la implantació i certificació d’acord amb les normes UNE 166.001–Projectes de R+D+i (o equivalent), i UNE 166.002 –Sistemes de Gestió de la I+D+i (o equivalent), per entitats especialitzades en la implantació d’aquests sistemes.

Aquesta convocatòria disposa d’un import màxim de 400.000 euros i les subvencions seran cofinançades en un 50% a través del Programa Operatiu dels Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 de les Illes Balears i en un 50%, a través dels fons de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació al BOIB (fins dia 3 d’agost de 2018).

Per a més informació sobre la convocatòria podeu consultar el Resum ajuda R+D+i pimes i argupacions 2018, o contactar al correu electrònic a: europeanprojects@fundaciobit.org.

Font: http://www.caib.es/eboibfront/mob/ca/2018/10835/610756/extracte-de-la-resolucio-d-1-de-juny-de-2018-de-la

Share

Comentaris tancats.