(TANCAT) La Fundació BIT selecciona personal docent per impartició de curs Web 2.0. per a la gestió i comercialització d’empreses promogut pel SOIB (Bloc 3)

(Aquesta oferta està tancada. S’hi han presentat dues candidatures. En l’annex Puntuacions Docents2017_bloc3 es pot consultar la puntuació).

Share

La Fundació Bit fa pública una licitació per a un servei de disseny d’imatge i desenvolupament de pàgina web i de comunicació online

web-947271_960_720La Fundació Bit fa pública una licitació per a un servei de disseny d’imatge i desenvolupament de pàgina web (Lot 1) i de comunicació online en xarxes (Lot 2) del Seminari Internacional d’Innovació i Turisme (INTO).

El pressupost de licitació (IVA inclòs) és de 36.784 euros (19.360,00 euros del Lot 1 i 17.424,00 euros del Lot 2).

Més informació:

https://contrataciondelestado.es

Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona dos teleoperadors/es (OP03-17)

La Fundació Bit convoca dos places de teleoperadors/es (OP03-17). S’ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació D, amb jornada parcial per prestar serveis al Call Center de la Fundació Bit, situat dins el ParcBit de Palma:

 • Un contracte de 35 hores setmanals amb un sistema rotatiu de torns, un dia torn partit entre les 7:00h i les 21:00h, quatre dies entre les 12:00h i les 21:00h de dilluns a divendres i els dissabtes entre les 7:00h i les 14:00h
 • Un contracte de 20 hores setmanals amb un sistema rotatiu de torns, de dilluns a divendres torn entre les 13:00h i les 21:00h i els dissabtes entre les 7:00h i les 14:00h.

Consultau aquí:

SOLICITUD PARTICIPACIÓ PROCÉS SELECCIÓ

CALENDARI

LLISTAT PUNTUACIÓ ATENCIÓ TELEFÒNICA

LLISTAT PROVISIONAL NOTA FINAL OP03-17

LLISTAT DEFINITIU NOTA FINAL OP03-17

RESULTATS CURS FORMACIÓ (OP03-17)

Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona personal docent per impartició de curs Web 2.0. per a la gestió i comercialització d’empreses promogut pel SOIB

(Aquesta oferta està tancada. Només s’hi ha presentat una candidatura).

Lloc d’impartició del curs: Aula de formació de la Fundació BIT al Parc BIT

Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona personal docent per impartir curs Web 2.0 per a la gestió i comercialització d’empreses promogut pel SOIB

(Aquesta oferta està tancada. Només en el bloc 5 s’hi han presentat dues candidatures, en la resta una o cap. En l’annex Puntuacions Docents2017_bloc5 es pot consultar la puntuació dels docents puntuats en el bloc 5).

 • Lloc d’impartició del curs: Aula de formació de la Fundació Bit al ParcBit
 • Calendari d’impartició i nombre d’hores i tutories: Veure annex.
 • Horari: d’octubre a desembre de 2017: de 15:00 h a 19:00 h i de gener a març de 2018: de 10:00 h a 14:00 h
 • Data d’impartició del curs: Es realitzaran dues sessions: octubre- desembre 1017 i gener – març 2018.
 • Contracte mercantil. Les hores de docència i teledocència es pagaran a 35 euros /hora. Les hores de tutoria es pagaran a 35 euros/hora sempre i quan les tutories s’hagin realitzat a petició de l’alumnat. A aquestes quantitats se li aplicarà la retenció adient en concepte d’IRPF.
 • Només s’admetran sol·licituds de persones físiques (queden excloses les persones jurídiques). Continua llegint ‘(TANCAT) La Fundació Bit selecciona personal docent per impartir curs Web 2.0 per a la gestió i comercialització d’empreses promogut pel SOIB’
Share

(TANCAT) La Fundació Bit fa pública una licitació per a un servei audiovisual

video-cameraLa Fundació Bit fa pública una licitació per a la contractació d’un servei audiovisual de producció, gravació i postproducció per la difusió de diferents actes i actuacions de les àrees d’innovació i encàrrecs de la DGRI.

El pressupost de licitació (IVA inclòs), és de 20.689,79 euros.

Més informació:

http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=46576&pagina=&idi=ca&idTipoContrato=

Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona quatre teleoperadors/-es (OP02-17)

La Fundació Bit convoca quatre places de teleoperadors o teleoperadores (OP02-17). S’ ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant de caràcter cíclic temporal o fixo discontinu, grup de classificació E, amb jornada parcial de 20 hores setmanals, sistema rotatiu de torns de dilluns a divendres entre les 9:00 i les 18:00h per prestar serveis al Call Center dins la campanya de la Renda Àgil de la Fundació Bit, situat dins el ParcBit de Palma.

Els interessats poden consultar les bases al document adjunt:

RESOLUCIÓN PROCESO SELECCIÓN OP02-17

RESULTAT CURS FORMACIÓ

CALENDARI

LLISTAT BAREMACIÓ MÈRITS

Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona dos teleoperadors/es (OP01-17)

S’ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació E, amb jornada parcial, sistema rotatiu de torns de dilluns a divendres entre les 7:00 i les 21:00h, i els dissabtes entre les 7:00h i les 14:00h per prestar serveis al Call Center de la Fundació Bit, situat dins el ParcBit de Palma.

Consultau aquí:

BASES ESPECÍFIQUES

CALENDARI

LLISTAT PUNTUACIÓ ATENCIÓ TELEFÒNICA OP01-17

LLISTAT PROVISIONAL NOTA FINAL

LLISTAT DEFINITIU

LLISTAT APTE/NO APTE CURS DE FORMACIÓ

Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona docents pel curs “Confecció i publicació de pàgines web” promogut pel SOIB

BASES

 • Lloc d’impartició del curs: Aula de formació de la Fundació BIT al Parc BIT
 • Calendari d’impartició: Veure annex.
 • Horari: de 10:00 h a 14:00 h
 • Data d’impartició del curs: Del 24 d’abril al 18 de desembre.
 • Contracte mercantil.
 • Només s’admetran sol·licituds de persones físiques (queden excloses les persones jurídiques).

Titulació requerida:

 • Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
 • Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents
 • Tècnic Superior en la família d’Informàtica i comunicacions.
 • Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional d’Informàtica i comunicacions, àrea de Desenvolupament.

Altre requisits:

 • Els interessats hauran d’impartir com a mínim un mòdul formatiu.
 • Serà necessari tenir experiència metodològica o competència docent.
 • El tutor formador que hagi d’impartir mitjançant tele formació  ha d’acreditar una experiència en aquest tipus de formació com a mínim de 30 hores i en la utilització de tecnologies de la informació i comunicació.

Criteris de selecció:

 • Acreditació oficial de català (mínim B2)
 • Experiència d’impartició docent similar
 • Proposta formativa ajustada a les sessions i temàtiques Construcció de pàgines web, Integració de components de software a pàgines web i publicació de pàgines web.
 • Experiència en construcció de pàgines web.
 • Cost / hora

Baremació:

Criteri
Nivell de Català (B2: 3 punts, C1: 6 punts, Superior a C1: 9 punts)

9

Experiència en cursos iguals del SOIB IFCD0110. (5 punts per curs)

10

Experiència en cursos similars. (2 punts per curs)

10

Proposta formativa

10

Experiència contrastada en la construcció de pàgines web, Integracions de programari en pàgines web i publicació de pàgines web.

10

Cost / hora. Preu màxim 42 euros / hora

(Es donarà 1 punt amb un màxim de 2 per cada euro que es rebaixi el preu màxim per hora)

2

TOTAL

51

Presentació de sol·licituds:

 • Data i hora límit de presentació de sol·licituds: Fins a les 14:00 hores del cinquè dia natural des de la publicació d’aquest anunci
 • Lloc de presentació de sol·licituds: Oficina de registre de la Fundació BIT al carrer Laura Basi nº 1 (ParcBIT) de Palma de Mallorca.
 • Contingut de la sol·licitud:
  • Oferta formativa detallada pel mòdul o mòduls en el qual es presentin.
  • Oferta econòmica.
  • Acreditació de la titulació (original i còpia per la seva verificació).
  • Acreditació experiència docent.
  • Acreditació de tele formació, si és el cas.
  • Acreditació nivell de català.
  • Acreditació experiència professional.
  • Acreditació  experiència metodològica o competència docent.
  • Correu electrònic, telèfon mòbil.

El contracte està condicionat a que hi hagi alumnes suficients per a que es pugui començar el curs. Si el dia de començament de curs no hi ha alumnes suficients quedarà anul·lada automàticament la contractació i es comunicarà als interessats.

Les dates de començament del curs es podrà veure modificada per un període màxim de 3 setmanes.

Anexo_MF0950_2

Anexo_MF0951_2

Anexo_MF0952_2

Share

(TANCAT) Nova convocatòria: La Fundació Bit selecciona dos enginyers tècnics o enginyeres tècniques en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut (CCI02-16)

S’ofereixen dos contractes d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació B, salari brut anual de 25.000.-€, temps complet, amb el següent horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en l’anàlisi, disseny, desenvolupament , implantació i manteniment de projectes i productes software relacionats amb les TIC i la salut.

Consulta aquí:

LLISTAT ASPIRANTS DEFINITIU CCI02-16V1

Bases específiques per la convocatòria de dos enginyers tècnics o enginyeres tècniques en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut de la Fundació Bit (CCI02-16)

Calendari

LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS

LLISTAT PUNTUACIONS DE L’EXAMEN

Share