(TANCAT) La Fundació Bit selecciona docents pel curs “Confecció i publicació de pàgines web” promogut pel SOIB

BASES

 • Lloc d’impartició del curs: Aula de formació de la Fundació BIT al Parc BIT
 • Calendari d’impartició: Veure annex.
 • Horari: de 10:00 h a 14:00 h
 • Data d’impartició del curs: Del 24 d’abril al 18 de desembre.
 • Contracte mercantil.
 • Només s’admetran sol·licituds de persones físiques (queden excloses les persones jurídiques).

Titulació requerida:

 • Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
 • Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents
 • Tècnic Superior en la família d’Informàtica i comunicacions.
 • Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional d’Informàtica i comunicacions, àrea de Desenvolupament.

Altre requisits:

 • Els interessats hauran d’impartir com a mínim un mòdul formatiu.
 • Serà necessari tenir experiència metodològica o competència docent.
 • El tutor formador que hagi d’impartir mitjançant tele formació  ha d’acreditar una experiència en aquest tipus de formació com a mínim de 30 hores i en la utilització de tecnologies de la informació i comunicació.

Criteris de selecció:

 • Acreditació oficial de català (mínim B2)
 • Experiència d’impartició docent similar
 • Proposta formativa ajustada a les sessions i temàtiques Construcció de pàgines web, Integració de components de software a pàgines web i publicació de pàgines web.
 • Experiència en construcció de pàgines web.
 • Cost / hora

Baremació:

Criteri
Nivell de Català (B2: 3 punts, C1: 6 punts, Superior a C1: 9 punts)

9

Experiència en cursos iguals del SOIB IFCD0110. (5 punts per curs)

10

Experiència en cursos similars. (2 punts per curs)

10

Proposta formativa

10

Experiència contrastada en la construcció de pàgines web, Integracions de programari en pàgines web i publicació de pàgines web.

10

Cost / hora. Preu màxim 42 euros / hora

(Es donarà 1 punt amb un màxim de 2 per cada euro que es rebaixi el preu màxim per hora)

2

TOTAL

51

Presentació de sol·licituds:

 • Data i hora límit de presentació de sol·licituds: Fins a les 14:00 hores del cinquè dia natural des de la publicació d’aquest anunci
 • Lloc de presentació de sol·licituds: Oficina de registre de la Fundació BIT al carrer Laura Basi nº 1 (ParcBIT) de Palma de Mallorca.
 • Contingut de la sol·licitud:
  • Oferta formativa detallada pel mòdul o mòduls en el qual es presentin.
  • Oferta econòmica.
  • Acreditació de la titulació (original i còpia per la seva verificació).
  • Acreditació experiència docent.
  • Acreditació de tele formació, si és el cas.
  • Acreditació nivell de català.
  • Acreditació experiència professional.
  • Acreditació  experiència metodològica o competència docent.
  • Correu electrònic, telèfon mòbil.

El contracte està condicionat a que hi hagi alumnes suficients per a que es pugui començar el curs. Si el dia de començament de curs no hi ha alumnes suficients quedarà anul·lada automàticament la contractació i es comunicarà als interessats.

Les dates de començament del curs es podrà veure modificada per un període màxim de 3 setmanes.

Anexo_MF0950_2

Anexo_MF0951_2

Anexo_MF0952_2

Share

(TANCAT) Nova convocatòria: La Fundació Bit selecciona dos enginyers tècnics o enginyeres tècniques en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut (CCI02-16)

S’ofereixen dos contractes d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació B, salari brut anual de 25.000.-€, temps complet, amb el següent horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en l’anàlisi, disseny, desenvolupament , implantació i manteniment de projectes i productes software relacionats amb les TIC i la salut.

Consulta aquí:

LLISTAT ASPIRANTS DEFINITIU CCI02-16V1

Bases específiques per la convocatòria de dos enginyers tècnics o enginyeres tècniques en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut de la Fundació Bit (CCI02-16)

Calendari

LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS

LLISTAT PUNTUACIONS DE L’EXAMEN

Share

(TANCAT) La Fundació Bit sel·lecciona dos enginyers/res tècnics en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut (CCI02-16)

S’ofereixen dos contractes d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació B, salari brut anual de 25.000.-€, temps complet, amb el següent horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en l’anàlisi, disseny, desenvolupament , implantació i manteniment de projectes i productes software relacionats amb les TIC i la salut.

Consulta aquí:

Acta sobre el desenllaç del procés de selecció CCI02-16 i declaració de la convocatòria com a deserta

LLISTAT PUNTUACIONS DE L’EXAMEN (CCI02-16)

LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS (CCI02-16).

LLISTA PROVISIONAL ADM_EXC CCI02-16

CALENDARI

Tècnics grau mitjà àrea Salut

SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ PROCÉS SELECCIÓ

Share

(TANCAT) Procés selectiu per constituir una borsa per cobrir, amb caràcter d’interinitat, vacants de gestor/a (GEST02-16).

La Gerència de la Fundació BIT, inicia un procés selectiu per constituir una borsa per cobrir, amb caràcter d’interinitat, llocs de feina de gestor/a (GEST02-16)

Consulta aquí:

LLISTAT APTE NO APTE BORSA GEST02-16

Calendari

LLISTAT PROVISIONAL BORSA GEST02-16

LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA PER COBRIR, AMB CARÀCTER D’INTERINITAT, LLOCS DE FEINA DE GESTOR/A(GEST02-16)

Calendari 2

LLISTAT DEFINITIU AMB LES PUNTUACIONS DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA PER COBRIR, AMB CARÀCTER D’INTERINITAT, LLOCS DE FEINA DE GESTOR/A(GEST02-16)

Share

(TANCAT) Procés selectiu per a cobrir llocs de feina de teleoperador (OP03-16)

La Gerència de la Fundació BIT, inicia un procés selectiu per constituir una borsa per cobrir, amb caràcter d’interinitat, llocs de feina de teleoperador(OP03-16)

Consulti  aquí:

LLISTAT DEFINITIU AMB LES PUNTUACIONS DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA PER COBRIR, AMB CARÀCTER D’INTERINITAT, LLOCS DE FEINA DE TELEOPERADOR/A (OP03-16)

Calendari 2

Calendari

LLISTAT DEFINITIU NOTES BORSA OP03-16

LLISTAT PROVISIONAL NOTES BORSA OP03-16

LLISTAT PROVISIONAL BORSA OP03-16

 

Share

(TANCAT) Bases específiques per a la selecció d’un/a administratiu/va pel CentreBit de Menorca (Adm01-16)

La Fundació Bit selecciona un/a administratiu/va pel CentreBit de Menorca (Adm01-16).

S’ofereix contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació C, amb salari brut anual de 18.192,54€ i horari de dilluns a divendres de 8:00 a 15:30h.

La feina consisteix en la realització de tasques administratives i de gestió del servei CentreBit Menorca.

Consulta aquí:

(ATENCIÓ! Calendari modificat)

RESOLUCIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA ADMINISTRATIUVA PER AL CENTRE BIT DE MENORCA (ADM01-16)

LLISTAT DEFINITIU BAREMACIÓ ADM01-16

Llistat provisional de la baremació

Calendari (actualitzat el 07/03/17)

Calendari (actualitzat el 10/02/17)

LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIONS ADMINISTRATIUVA PER AL CENTRE BIT DE MENORCA (ADM01-16)

Calendari (Adm01-16) - Calendari PDF (Adm01-16) (actualitzat el 03/01/17)

LLISTAT ASPIRANTS DEFINITIU 

LLISTAT PROVISIONAL ASPIRANTS (ADM01-16)

Bases específiques

Sol·licitud

Share

Licitació per a contractació d’un servei d’estudi, documentació, anàlisi, descripció i valoració dels llocs de treball per a confeccionar la RLT de la Fundació BIT (CMBIT1816)

La FundacióBit obre una nova licitació per a la contractació d’un servei d’estudi, documentació, anàlisi, descripció i valoració dels llocs de treball per a confeccionar l’RLT de la Fundació BIT (CMBIT1816)

Plec de Prescripcions Tècniques RPT

15- PCA servei negociat amb publicitat

Share

(TANCAT) Bases específiques per la convocatòria d’un enginyer tècnic o enginyera tècnica en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut de la Fundació Bit (CCI01-16)

La Fundació Bit selecciona un/a enginyer/a tècnic  en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut de la Fundació Bit (CCI01-16).

S’ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació B, salari brut anual de 24.500.-€, temps complet, amb el següent horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en l’anàlisi, disseny, desenvolupament , implantació i manteniment de projectes i productes software relacionats amb les TIC i la salut.

Consulta aquí:

RESOLUCIÓ PROCÉS SELECCIÓ CCI01-16

LLISTAT DEFINITIU BAREMACIÓ CCI01-16

LLISTAT PROVISIONAL BAREMACIÓ CCI01-16

LLISTAT PROVISIONAL SIGNAT PUNTUACIONS EXAMEN CCI01 16

Calendario

LISTADO DEFINITIVO ADM_EXC.CCI01-16

LISTADO PROVISIONAL ASPIRANTES CCI01-16

Bases específiques per la convocatòria d’un enginyer tècnic o enginyera tècnica en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut de la Fundació Bit (CCI01-16)

Solicitud de participació en el procés de selecció

Share

(TANCAT) Bases específiques per seleccionar un operador/a telefònic/a (OP02-16)

La Fundació Bit  selecciona un operador/a telefònic/a (OP02-16) amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

S’ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant , grup de classificació E, amb jornada parcial de 25 hores setmanals, sistema rotatiu de torns de dilluns a divendres torn de tarda, entre les 14 :00 i les 21:00h, i els dissabtes torn de matí entre les 7:00h i les 14:00h per prestar serveis al Call Center de la Fundació Bit, situat dins el ParcBit de Palma.

S’ ofereix un salari brut anual per 25 hores setmanals de 8.388,36.-€

Consulta aquí:

RESOLUCIÓN PROCESO SELECCIÓ OP02-16

LLISTAT DEFINITIU PUNTUACIONS OP02-16

LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIONS OP02-16

Share

(TANCAT) Bases específiques per a la selecció d’un llicenciat/da en informàtica, enginyer/a en informàtica o màster universitari en informàtica per al departament de desenvolupament de software de la Fundació Bit (DES03-16)

La Fundació Bit selecciona un llicenciat/da en informàtica, enginyer/a en informàtica o màster universitari en informàtica per al departament de desenvolupament de software de la Fundació Bit (DES03-16)

S’ofereix un contracte d’ interinitat en lloc vacant, grup de classificació A, a temps complet, amb el següent horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h, amb un salari brut anual de 30.500.-€.

La feina consisteix en la planificació, l’anàlisi, la programació, la comprovació i documentació, la implementació, el desplegament i el manteniment de projectes de programari que compleixen els estàndards de desenvolupament de la Direcció general de Desenvolupament Tecnològic.

RESOLUCIÓ SIGNADA DES03-16

LLISTAT SIGNAT DEFINITIU PUNTUACIONS DES03-16

LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIONS DES03-16 FASE 2

LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIONS DES03-16

Calendario DES03-16

Llistat definitiu d’admesos i exclosos DES03-16

Llistat d’aspirants, admesos i exclosos DES0316

Consulteu aquí les BASES ESPECÍFIQUES (DES03-16)

Share