La Fundació Bit constitueix una borsa de facultatiu superior informàtic (TGS01-19)

La Fundació Bit obre un procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter d’interinitat llocs de feina de la categoria de facultatiu superior informàtic (TGS01-19) per prestar serveis de suport i assistència tècnica de gestió  d’aplicacions, explotació de dades i suport a l’usuari a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, Fundació Bit.

S’ofereix un contracte d’interinitat, grup de classificació A, per a una jornada completa, amb el següent horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

Tota la documentació justificativa (original i fotocòpia) s’haurà d’aportar a les oficines de la Fundació Bit, carrer Laura Bassi, s/n-Centre Empresarial Son Espanyol, Parc-Bit, en l’horari de 09:00h a 13:00h, tot això sense perjudici de fer-ho en qualsevol de les formes previstes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Consulta:

BASES

SOL·LICITUD

CALENDARI

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS TGS01-19

LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS

Share

(TANCAT) La Fundació Bit obre una borsa d’Operador d’Ordinador (OP01-18)

S’ofereix un contracte d’interinitat, grup de classificació C, salari brut anual de 21.264,78 .-€, temps complet, amb el següent horari: rotatiu, de dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h o de 14:00h a 21:00h.

La feina consisteix en donar suport informàtic a l’usuari, mantenint l’equipament informàtic i de xarxa.

Els candidats hauran d’estar en possessió d’una titulació de Tècnic Superior corresponent a cicles formatius de grau superior en Informàtica o Telecomunicacions o titulació equivalent i del certificat de català nivell B2.

Consulti:

BASES

Sol·licitud

Llistat d’admesos i exclosos

Llistat definitiu admesos

Calendari OP01-18 (Actualitzat 19/11/18)

LLISTAT PROVISIONAL AMB LA BAREMACIÓ OP01-18 (Actualitzat 19/11/2018)

LLISTAT DEFINITIU AMB LA BAREMACIÓ (actualitzat 28/11/2018)

Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona un tècnic superior jurídic per a l’área Jurídica (JUR01-18)

S’ofereix un contracte d’interinitat a temps parcial, grup de classificació A, salari brut anual per a temps complet de 32.687,55.-€ dins l’horari de dilluns a divendres de 08.00 h a 15.30 h.

La feina consisteix a gestionar i dirigir els aspectes jurídics de la Fundació Bit: contractació, àrea immobiliària, urbanisme, aspectes fiscals, defensa jurídica i qualsevol altra tasca relativa a l’activitat de l’ens.

Consulti:

LLISTAT definitiu PUNTUACIONS FINALS (actualitzat 08/11/18)

Calendari (actualitzat 16/10/18)

LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS JUR01-18

Plànol del ParcBit

BASES

SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ PROCÉS SELECCIÓ

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS JUR01-18

LLISTAT AMB PUNTUACIONS

LLISTAT PROVISIONAL BAREMACIÓ

Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona personal especialitzat en tecnologies de la informació i telecomunicacions per l’Àrea de Govern Digital (GD01-18)

S’ofereix un contracte d’interinitat, grup de classificació B, salari brut anual de 25.953,84.-€, temps complet, amb el següent horari

Segona.- de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h, i es s’hi pot accedir amb les següents titulacions:  Diplomatura, Enginyeria Tècnic o Grau en Informàtica, Telecomunicacions, Matemàtiques o titulació equivalent.

Bases específiques per la convocatòria d’un facultatiu tècnic a l’especialitat de tecnologies de la informació i telecomunicacions per l’Àrea de Govern Digital de la Fundació Bit (GD01-18)

Calendari (actualitzat 08/08/18)

SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ PROCÉS SELECCIÓ

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS (Actualitzat: 27/07/2018)

LLISTAT  DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS GD01-18 (Actualitzat 07/08/18)

Ressolució procés de selecció

Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona gestors/es telefònics/ques GEST01-18

La Fundació Bit selecciona gestors/es telefònics/ques per prestar serveis al Call Center de la Fundació Bit, situat dins el ParcBit de Palma. S’ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació D, amb jornada completa de 37,5 hores setmanals.

La jornada es distribueix entre les 13:00h i les 20:00 hores de dilluns a divendres. Els dissabtes, quan toqui per rotació, entre les 7:00h i les 14:00h.
I s’ofereix un salari brut anual de 15.715.50.-€ distribuït en dotze pagues.

Podeu consultar les bases i el calendari aquí:

BASES GEST01-18

Calendari (Actualitzat 12/07/2018)

SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ PROCÉS SELECCIÓ

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS

Calendari proves A.T.

LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS

LLISTAT DE NOTES (Actualitzat 12/07/2018)

LLISTAT DE NOTES (Actualitzat 25/07/2018)

LLISTAT DEFINITIU (Actualitzat: 06/08/18)

RESULTAT CURS FORMACIÓ (Actualitzat: 17/08/2018)

RESOLUCIÓ PROCÉS SELECTIU (Actualitzat: 17/08/2018)

Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona sis teleoperadors (OP01-18)

La Fundació Bit ofereix sis llocs de feina de teleoperadors (OP01-18), amb contracte d’interinitat en lloc vacant de caràcter cíclic temporal o fix discontinu, de classificació D. Tres llocs de feina són de jornada de 37,5 hores setmanals i tres llocs de feina de 20 hores setmanals amb un sistema rotatiu de torns de dilluns a divendres, entre les 9:00 i les 18:00 h, per prestar serveis al Call Center dins la campanya de la Renda Àgil de la Fundació Bit, situat dins el ParcBit de Palma.

S’ofereix un salari brut mensual de 1.309,63.-€ per 37,5 hores setmanals i de 748,36.-€ per 20 hores setmanals, part proporcional de la paga extraordinària inclosa.

Consulti:

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU.

LLISTAT DE NOTES DEL PROCÉS SELECTIU.

RESOLUCIÓ PROCÉS SELECCIÓ OP01-18

Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona un administratiu per a la campanya de la Renda Àgil per prestar serveis a Ciutadella (ADM1-18)

S’ofereix una plaça d’administratiu per a Ciutadella, Menorca, amb contracte d’interinitat en lloc vacant de caràcter cíclic temporal o fix discontinu (ADM1-18), amb horari de dilluns a divendres, de 09:00 h a 14:00 h i de 15:30 h a 19:00 h. La durada és de 2 mesos i s’ofereix un salari brut mensual de 1.540,72.-€.

Consulti:

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU.

LLISTAT DE NOTES DEL PROCÉS SELECTIU.

RESOLUCIÓ PROCÉS ADM1-18

Share

Docent per impartir el mòdul MF0952_2 PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB del curs CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB promogut pel SOIB

La Fundació Bit selecciona personal docent per impartir el mòdul MF0952_2 PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB del curs CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB promogut pel SOIB.

 • Lloc d’impartició del curs: Aula de formació de la Fundació BIT al Parc BIT
 • Calendari d’impartició: Veure annex.
 • Horari: de 10:00 h a 14:00 h
 • Data d’impartició del curs: Del 18 de octubre al 20 de novembre.
 • Contracte mercantil.
 • Només s’admetran sol·licituds de persones físiques (queden excloses les persones jurídiques).

Titulació requerida:

 • Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres
 • títols equivalents.
 • Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents
 • Tècnic Superior en la família d’Informàtica i comunicacions.
 • Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional d’Informàtica i comunicacions, àrea de Desenvolupament.

Altre requisits:

 • Els interessats hauran d’impartir com a mínim un mòdul formatiu.
 • Serà necessari tenir experiència metodològica o competència docent.
 • El tutor formador que hagi d’impartir mitjançant tele formació ha d’acreditar una experiència en aquest tipus de formació com a mínim de 30 hores i en la utilització de tecnologies de la informació i comunicació.

Criteris de selecció:

 • Acreditació oficial de català (mínim B2)
 • Experiència d’impartició docent similar
 • Proposta formativa ajustada a les sessions i temàtiques Construcció de pàgines web, Integració de components de software a pàgines web i publicació de pàgines web.
 • Experiència en construcció de pàgines web.
 • Cost / hora

Baremació:

Criteri

Puntuació màxima

Nivell de Català (B2: 3 punts, C1: 6 punts, Superior a C1: 9 punts)

9

Experiència en cursos iguals del SOIB IFCD0110

(5 punts per curs)

10

Experiència en cursos similars

(2 punts per curs)

10

Proposta formativa

10

Experiència contrastada en la construcció de pàgines web, Integracions de programari en pàgines web i publicació de pàgines web.

10

Cost / hora. Preu màxim 42 euros / hora

(Es donarà 1 punt amb un màxim de 2 per cada euro que es rebaixi el preu màxim per hora)

2

Total

51

 

Presentació de sol·licituds:

 • Data i hora límit de presentació de sol·licituds: Fins a les 14:00 hores del cinquè dia natural des de la publicació d’aquest anunci.
 • Lloc de presentació de sol·licituds: Oficina de registre de la Fundació BIT al carrer Laura Basi nº 1 (ParcBIT) de Palma de Mallorca.
 • Contingut de la sol·licitud:

- Oferta formativa detallada.
- Oferta econòmica.
- Acreditació de la titulació (original i còpia per la seva verificació).
- Acreditació experiència docent.
- Acreditació de tele formació, si és el cas.
- Acreditació nivell de català.
- Acreditació experiència professional.
- Acreditació experiència metodològica o competència docent.
- Correu electrònic, telèfon mòbil.

Anexo_MF0952_2

Share

(TANCAT) Nova convocatòria: La Fundació Bit selecciona dos enginyers tècnics o enginyeres tècniques en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut (CCI02-16 V2)

S’ofereixen dos contractes d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació B, salari brut anual de 25.000.-€, temps complet, amb el següent horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en l’anàlisi, disseny, desenvolupament , implantació i manteniment de projectes i productes software relacionats amb les TIC i la salut.

Consulta aquí:

ANUNCI BOIB CCI02-16

SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ PROCÉS SELECCIÓ

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS

LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS

LLISTAT PUNTUACIONS

CALENDARI (Actualitzat el 31/10/17)

LLISTAT PROVISIONAL BAREMACIÓ CCI02-16

LLISTAT DEFINITIU BAREMACIÓ CCI02-16

Share

(TANCAT) La Fundació BIT selecciona personal docent per impartició de curs Web 2.0. per a la gestió i comercialització d’empreses promogut pel SOIB (Bloc 3)

(Aquesta oferta està tancada. S’hi han presentat dues candidatures. En l’annex Puntuacions Docents2017_bloc3 es pot consultar la puntuació).

Share