Anunci de licitació de contracte de subministrament de 200 llicències Trend Micro de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

Entitat adjudicadora

a) Entitat adjudicadora: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia
b) Obtenció de documentació i informació:

- Adreça: Laura Bassi núm. 1
- Localitat i codi postal: Palma de Mallorca 07121
- Adreça d’Internet del perfil del contractant: http://www.contrataciondelestado.es
- Data límit d’obtenció de documentació i informació: dins dels set primers dies del termini de presentació de proposicions.
- Data límit de presentació de presentacions: fins a les 14:00 hores del dècim cinquè dia natural des de l’endemà a la publicació de la licitació en el perfil del contractant..

c) Nombre d’expedient: CMBIT3017

Objecte del contracte

a) Tipus: subministrament
b) Descripció: 200 llicències Trend Micro
c) Tramitació i procediment
Tramitació: ordinari
Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris d’adjudicació: econòmic i de caràcter social
Condicions de caràcter social: SI
Valor estimat del contracte: 4.500,00 €
c) Pressupost de licitació:
Import IVA exclòs: 4.500,00 €
IVA:945,00,00
Import total: 5.445,00 €

Share

Comentaris tancats.