Anunci de licitació de contracte de Serveis per a la capacitació empresarial i innovació de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

Entitat adjudicadora

a) Entitat adjudicadora: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia
b) Obtenció de documentació i informació:

- Adreça: Laura Bassi núm. 1
- Localitat i codi postal: Palma de Mallorca 07121
- Adreça d’Internet del perfil del contractant: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QAGaYFrjD4Krz3GQd5r6SQ%3D%3D

- Data límit de presentació de presentacions: fins a les 14:00 hores de dia 18 de juliol de 2018.

c) Nombre d’expedient: CMBIT0418

Objecte del contracte

a) Tipus: serveis

b) Descripció: Es pretén dur a terme a Mallorca, Menorca i Eivissa els serveis d’execució relacionats amb la capacitació d’empreses en gestió de la innovació i la capacitació d’empreses per a la implantació de sistemes de gestió d’R+D+I de conformitat amb la norma UNE 166.002 (o equivalent).

c) Tramitació i procediment
Tramitació: ordinari
Procediment: Negociat amb publicitat
Nombre de lots: 3
Criteris d’adjudicació: oferta econòmica, qualitat de la proposta, millores i responsabilitat social.
Condicions de caràcter social: SI

d) Pressupost de licitació:
Pressupost base de licitació: 184.573,22 euros
Valor estimat del contracte: 184.573,22 euros

Share

Comentaris tancats.